Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De ordonnantie van 05.07.2018 vormt een nieuwe gewestelijke hefboom om een goed gemeentelijk bestuur verzekeren

Met het aannemen van de nieuwe door Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) opgestelde ordonnantie op 5 juli 2018, vervolgt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn streven naar een goed bestuur op plaatselijk niveau. De volgende drie punten verduidelijken hoe deze ordonnantie over de specifieke manieren van gemeentelijk beheer en intergemeentelijke samenwerking hiertoe bijdraagt.

 1. Een ordonnantie over de specifieke manieren van gemeentelijk beheer en intergemeentelijke samenwerking? Waarover gaat het precies?

  De ordonnantie behandelt de kwestie van het beheer van bovengemeentelijke overheidsinstellingen, m.a.w. het beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van gemeenteoverschrijdende of plurigemeentelijke vzw’s en gemeentelijke regieën.
  Tot op vandaag was de wetgeving op dit vlak tegenstrijdig of onbestaande.

 2. Waarom was er nood aan een wettelijk kader?

  Deze tekst bevordert een beter plaatselijk bestuur doordat hij een geharmoniseerd en specifiek juridisch kader voor het beheer van deze gemeentelijke actoren biedt, en doordat hij de controle via een gewestelijk toezicht organiseert (zoals dat al het geval is voor de gemeenten, de OCMW’s en de politiezones).
 3. Op welke aspecten van de organisatie van de plaatselijke besturen is dit wettelijke kader van toepassing? Wat is de reikwijdte van deze tekst?

  • Hij geeft de gemeenten de mogelijkheid om sommige van hun activiteiten via externe structuren te organiseren. Deze ordonnantie biedt tegelijk een kader voor de motivering van de oprichting van dergelijke structuren en biedt daar een duidelijke juridische basis voor.
   De doeltreffendheid en efficiëntie van de maatschappelijke actie worden zodoende versterkt.
  • De tekst bepaalt duidelijk de banden tussen de gemeente en een bovengemeentelijke instelling, met name door het sluiten van een beheersovereenkomst tussen de twee entiteiten verplicht te stellen.
   Deze bepalingen bakenen de activiteit van de bovengemeentelijke instelling af, ze voorzien in een evaluatie van de verwezenlijking van haar doelstellingen en ze garanderen een evenwicht tussen de autonomie van de organisatie en de controle door de gemeente.
  • De tekst laat de intercommunales toe om onder bepaalde voorwaarden aandelen te verwerven in bedrijven, verenigingen of instellingen naar publiek dan wel privaat recht.
   Dat komt tegemoet aan een juridische leemte.
  • De tekst stelt een welomschreven toezichtshoudende controle op deze instellingen in.
   Dat zorgt zowel voor meer rechtszekerheid m.b.t. de door de instellingen genomen beslissingen als voor een meer doeltreffend toezicht door BPB.

Maar wat zijn nu eigenlijk plaatselijke besturen?

De gemeenten, de OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn), de politiezones en de lokale gemeenschappen van de erkende erediensten, maar ook bovengemeentelijke overheidsinstellingen waarvan sprake is in de nieuwe ordonnantie van 05.07.2018 (zie hieronder/hiernaast…)zijn ondergebracht in de categorie plaatselijke besturen.


Brussel Plaatselijke Besturen is het bestuur dat binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de schakel vormt tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deze actoren op plaatselijk niveau.

Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Achter de schermen van de organisatie van de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen

focus
Ontdek het werk achter de schermen dat Brussel Plaatselijke Besturen heeft verricht in het kader van de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen.

Sport voor alle Brusselaars

Sport voor iedereen! Brussel Plaatselijke Besturen helpt de Brusselse gemeenten bij het ontwikkelen van hun aanbod aan sportinfrastructuur.