Onze vooruitzichten

Verhuizing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Gewestelijke Coördinatie zal het verhuisproject ‘be connected’ verder coördineren.

Memorandum

Na de verkiezingen zal een memorandum worden voorgelegd aan de nieuwe gewestregering. Dit document is een geschikt instrument voor Brussel Gewestelijke Coördinatie om de regering concrete voorstellen te doen bij de aanvang van de regeerperiode.

Milieumanagement

BGC concentreert zich op de goede praktijken van de ISO 14001-norm om een ISO-certificaat te verkrijgen voor een deel van de diensten van onze instelling in 2019.

Toeristische logies

BEW werkt aan een systeem voor de classificatie van toeristische logies afhankelijk van hun comfortniveau.

Sociale economie

BEW begint met de uitvoering van de maatregelen waarin voorzien wordt door de nieuwe regelgeving over de steun aan het sociale ondernemerschap.

Steun aan ondernemingen

Voortzetten van de hervorming van de premies aan ondernemingen.

Boekhouding

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bereidt zich voor om het gewestelijke SAP-platform in 2020 in gebruik te nemen. BFB werkt vanaf vandaag aan deze overgang.

Financiering

BFB onderhandelt met de Europese Investeringsbank (EIB). Het doel van de onderhandelingen? De haalbaarheid van een meerjarige kredietlijn bij de EIB.

Samenwerking met de gemeentes

BFB startte een nieuw partnerschap tussen het gewest en de Brusselse gemeenten (in samenwerking met Brussel Plaatselijke Besturen en Brussel Fiscaliteit). Dit partnerschap werd bezegeld met de ondertekening van overeenkomsten tussen het gewest en elke gemeente en het houdt in dat er wordt voorzien in financiële transitrekeningen in het kader van de prefinanciering van de fiscale inkomsten.
In 2019 versterkt het bestuur de band tussen het gewest en zijn partners en het zal het proces vereenvoudigen vanuit een win-winlogica.

Informatie over huisvesting

BH verzorgt zijn communicatie en de verspreiding van informatie naar een groot publiek: het plaatst een website online voor hulp bij het opstellen van huurovereenkomsten en boedelbeschrijvingen en publiceert de editie 2019 van het Memento van de Huisvesting.

Strijd tegen de discriminatie op de huurmarkt

BH blijft strijden tegen de discriminatie op de woningmarkt.In 2019 staan er opleidingen van vastgoedagenten, mystery calls en de uitvoering van de antidiscriminatieordonnantie m.b.t. klachten op het programma.

Ontwikkeling van het Observatorium van Brussel Huisvesting

Om doeltreffend op te treden verzamelt, integreert en inventariseert het bestuur de gegevens die werden verzameld tijdens de uitoefening van zijn opdrachten. Zo optimaliseert het Observatorium van Brussel Huisvesting zijn gegevensverzameling, publiceert het thematische verslagen en verspreidt het de gegevens in de vorm van open data.

Gewestelijke Huisvestingsinspectie

BH ontwikkelt partnerschappen met de gemeenten om het recht van alle Brusselse huurders op behoorlijke huisvesting te garanderen. De 15de verjaardag van de inwerkingtreding van de Brusselse Huisvestingscode wordt gevierd tijdens een colloquium.

Gewestelijk Mobiliteitsplan

BM begint met de uitvoering van het Gewestelijk Mobiliteitsplan (GoodMove). Het centrale punt van dit nieuwe plan is het concept Mobility as a Service.

Klantgerichtheid

Dankzij een nieuwe informaticatool verbetert BM de behandeling van alle vragen, klachten en suggesties die het ontvangt.

Infrastructuur

BM gaat voort met de renovatie van de weginfrastructuur en met de uitvoering van het meerjarige investeringsplan voor de tunnels.

Gemeentelijk bestuur

De uitvoering van de ordonnantie van 05.07.2018 over de specifieke manieren van gemeentelijk beheer en intergemeentelijke samenwerking vereist een grote investering van zowel BPB als van de plaatselijke besturen zelf. Informatie, communicatie, interne organisatie om een optimaal beheer van de dossiers, de begeleiding van plaatselijke actoren, enz. te verzekeren. Dat alles staat in 2019 op de agenda.

Hervormingen

Andere door BPB voorgestelde hervormingen worden in 2019 van kracht, en allemaal dragen die bij aan het verzekeren van een goede band tussen het gewest en de plaatselijke besturen met het oog op het behalen van gemeenschappelijke doelstellingen inzake organisatie, het beheer van de financiën en maatschappelijke actie. Zo werd de richtlijn 2011/85 EU omgezet in de organieke wet op de OCMW’s. Die laatste worden voor de eerste keer verzocht een meerjaarlijks perspectief te hanteren bij hun begrotingswerkzaamheden.

Plaatselijke Financiën

BPB vervolgt zijn analyse van de impact van grote externe veranderingen op de plaatselijke financiën, zoals de nieuwe federale pensioenwetgeving, de bevolkingsgroei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de hervorming van de gewestelijke fiscaliteit.