Hoe worden de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd?

De kiezer heeft beslist. Op 14 oktober 2018 kozen de Brusselaars hun plaatselijke vertegenwoordigers. De organisatie van deze verkiezingen, die om de zes jaar worden georganiseerd, is sinds 2006 in handen van Brussel Plaatselijke Besturen. BPB beheert de technische, juridische, communicatie- en aanbestedingsaspecten ervan; dat zijn de vier pijlers van de organisatie van de stembusgang. Lees alles over de voornaamste fases van het project en de getuigenis van de jurist Rudy.

Schrijven en aanpassen van juridische teksten en adviezen bedoeld voor de gemeenten, maar ook voor de politieke partijen en de burgers, coördineren van de administratieve cel van het Rechtscollege… de verkiezingen houden een hoop werk in voor het juridische team van Brussel Plaatselijke Besturen. Wij spraken met Rudy Kierbel, jurist bij Brussel Plaatselijke Besturen (BPB).

Tekst transcript

Ik heet Rudy Kierbel, ik ben 26 jaar, ik werk voor Brussel Plaatselijke Besturen en ik ben jurist, gespecialiseerd in verkiezingsrecht. De uitdaging bij de organisatie van de verkiezingen en het goede verloop van de stembusgang bestaat erin de Belgische plaatselijke democratie te doen werken. De juristen van Brussel Plaatselijke Besturen zullen eerst de wetteksten opstellen die het verkiezingsproces omkaderen, en zullen ook als bevoorrecht aanspreekpunt fungeren voor de verschillende spelers betrokken bij de organisatie van de verkiezingen. Dat zijn de politieke partijen, de burgers, de verschillende gemeenteambtenaren.

De dag van de stembusgang zijn we paraat van in de vroege uurtjes tot laat in de avond om de hele verkiezingsdag vragen te beantwoorden. Mensen zien een jurist als een vent die op zijn eentje werkt in een stoffig kantoor, die met niemand praat en naar zijn scherm staart. Dat klopt echt niet! We werken zeer goed samen, en zijn echt een hecht team. We slagen erin dingen te bereiken net omdat iedereen wat van zijn kennis bijdraagt.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat is:

30 juni 2017

Bestellen van de stemmachines door de FOD Binnenlandse Zaken, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23 juli 2018

Online plaatsen van de Martine-software waarmee gemeenten de gegevens van de stembureaus en de partijen en hun lijsten en kandidaten kunnen invoeren.

De technische en juridische teams van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) voeren een kwaliteitscontrole uit op de software en de gebruikshandleidingen voor de gebruikers.

31 juli 2018

Laatste inschrijvingsdag voor de niet-Belgische kiezers.

BPB behandelt de subsidieaanvragen van de verenigingen die sensibiliseringsacties voeren gericht op niet-Belgische inwoners m.b.t. de stemming. Het bestuur ondersteunt ook de spelers die zich richten tot jongeren en personen met beperkte mobiliteit.

4 september 2018

‘s Morgens komen de indieners het letterwoord en het logo van hun lijst neerleggen om ze te beschermen. ’s Middags vindt de loting van de lijstnummers voor de gewestlijsten plaats.

BPB controleert de beschermingsdocumenten van de letterwoorden en de logo’s en organiseert de loting.

13 september 2018

Start van de communicatiecampagne om de Brusselse burgers bewust te maken van het belang van de stemming.

Brussel Plaatselijke Besturen coördineert deze campagne.

Het weekend van 15 en 16 september

Voorlopige besluiten. De partijen komen hun lijst en de namen van de kandidaten op deze lijsten neerleggen bij de voorzitter van het hoofdbureau. De voorzitter heeft vervolgens tot 20 september de tijd om de lijsten te controleren, waarna ze vastliggen.
BPB controleert de technische en juridische opvolging van het neerleggen van de lijsten.

14 oktober (D-day)

08u00 – 16u00
De stembureaus gaan open, de kiezers kunnen hun stem uitbrengen.
Via een helpdesk verzorgt BPB de juridische en technische bijstand voor alle stembureaus. Als een probleem niet van op afstand kan worden geregeld, gaat een technisch team ter plaatse. Een woordvoerder van BPB staat ter beschikking om de vragen van de pers te beantwoorden.

Na de verkiezingen

Het juristenteam houdt zich bezig met de goedkeuringsprocedure van de kiesverrichtingen, maar ook met bezwaren die na de stembusgang bij het rechtscollege worden ingediend. Het team behandelt ook de vragen betreffende de installatie van de nieuwe verkozenen.

De verkiezingen in cijfers (kerncijfers)

 • Het gewest heeft 8 miljoen euro in de stemcomputers geïnvesteerd.
  Die moeten tot 2030 meegaan.
 • Stemverzuim van 15,86 % bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
 • 585.922 Belgische kiezers, voor wie een stemplicht geldt
 • 222.242 stemgerechtigde Europese kiezers, van wie er 37.232 zijn ingeschreven, dus 16,75 %
 • 63.171 stemgerechtigde niet-Europese kiezers, van wie er 12.174 zijn ingeschreven, dus 19,27 %
 • Eén enkele manier om te stemmen: elektronisch, met een papieren bewijs
 • 726 stembureaus
 • 4.380 stemcomputers
 • 9 personen van BPB ter plaatse op D-day
Deel het artikel op sociale netwerken:
TwitterFacebookWhatsAppLinkedIn

Sport voor alle Brusselaars

Sport voor iedereen! Brussel Plaatselijke Besturen helpt de Brusselse gemeenten bij het ontwikkelen van hun aanbod aan sportinfrastructuur.

De ordonnantie van 05.07.2018 vormt een nieuwe gewestelijke hefboom om een goed gemeentelijk bestuur verzekeren.

Drie vragen om de uitdagingen te begrijpen van de ordonnantie betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten.